Regulamin Programu Procent

Regulamin programu lojalnościowego procent

Program lojalnościowy procent organizowany jest przez Firmę PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, Nr KRS 0000258329 - w oparciu o Ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o Podatku dochodowym od osób prawnych - dla klientów dokonujących zakupów z oferty handlowej Firmy.

 1. Określenia i definicje
  1. Program, Program procent - program lojalnościowy (akcja promocyjna) prowadzony przez Organizatora pod nazwą "procent", skierowany do Uczestników, którego warunki określa niniejszy Regulamin.
  2. Organizator - PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, Nr KRS 0000258329.
  3. Uczestnik - Klient, prowadzący działalność gospodarczą lub wykonujący wolny zawód, zgadzający się na warunki zawarte w niniejszym regulaminie i przystępujący do Programu na zasadach w nim określonych
  4. Oferta - udostępniona w Internecie pod adresem www.procad.pl/procent oferta nagród, oferowanych Uczestnikom w zamian za punkty premiowe przyznane tytułem udziału w Programie.
  5. Formularz - wniosek/formularz aktywacji karty procent w serwisie www.procad.pl/procent, na którym Uczestnik podaje swoje dane oraz na podstawie którego przystępuje do Programu
  6. Nagrody - towary lub usługi, zamieszczone w ofercie, na które Uczestnik wymienia zgromadzone na koncie punkty premiowe
  7. Punkt premiowy - jednostka liczbowa, którą jest nagradzany uczestnik programu w zamian za zrealizowanie czynności i warunków określonych przez Organizatora. Punkty te są gromadzone na koncie uczestnika prowadzonym przez Organizatora na potrzeby programu.
  8. PIN - indywidualne hasło dostępu do serwisu www.procad.pl/procent wydawane wraz z kartą.
  9. Karta - karta z niepowtarzalnym numerem i przyporządkowanym kodem PIN-em.
  10. Serwis - cała zawartość witryny internetowej dostępnej na stronie: www.procad.pl/procent
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin, dotyczący organizowanego przez PROCAD SA programu lojalnościowego procent, definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w Programie procent oraz zasady wydawania, przyznawania oraz odejmowania punktów. Zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez wypełnienie Formularza oraz wysłanie go do Organizatora za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania wniosku o przystąpienie do programu w szczególnie uzasadnionych przypadkach (m.in. niekompletnych lub nieprawdziwych danych).
  3. Uczestnik Programu dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe, udzielając jednocześnie zgody na przetwarzanie ich w celach realizacji Programu procent oraz na ich przechowywanie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
  4. Dane osobowe podaje się poprzez wypełnienie Formularza aktywacji karty procent.
  5. Z tytułu udziału w Programie nie pobiera się opłat.
  6. Wszystkie towary i usługi z oferty PROCAD są objęte Programem.
  7. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień bez prawa żądania naliczenia punktów bądź wydania Nagród z oferty w zamian za posiadane punkty.
  8. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Programie
  1. W programie może wziąć udział każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący osobą fizyczną lub prawną, wpisany do rejestru CEIDG lub rejestru przedsiębiorców KRS lub wykonujący wolny zawód architekta, inżyniera budownictwa, informatyka, który dokona zakupu towaru lub usługi z oferty handlowej Organizatora.
  2. W programie nie mogą brać udziału pracownicy PROCAD SA oraz podmioty dokonujące zakupów do dalszej odsprzedaży
  3. Warunkiem przystąpienia do Programu procent jest dokonanie zakupu, otrzymanie karty oraz prawidłowe i zgodne z prawdą wypełnienie Formularza aktywacji karty procent, który dostępny jest na stronie internetowej www.procad.pl/procent, a następnie odesłanie go do Organizatora, za pośrednictwem sieci Internet.
  4. Uczestnik akceptuje warunki programu poprzez wypełnienie oraz odesłanie Formularza aktywacji karty.
  5. Organizator może odmówić uczestnikowi przystąpienia do programu procent w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Zasady Programu
  1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem Kartę. Karta jest własnością Organizatora, może się nią posługiwać wyłącznie Uczestnik. Każda osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu i Oferty. Uczestnik nie może odstępować karty oraz udostępniać numeru PIN osobom trzecim.
  2. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
  3. Uczestnik loguje się w Serwisie przy pomocy numeru karty i PIN-u.
  4. Uczestnicy nie mogą sumować punktów zgromadzonych na kilku Kartach.
  5. Zasady naliczania punktów:
   1. Uczestnik będzie nagradzany przez Organizatora punktami premiowymi za dokonane zakupy. Punkty te będą gromadzone na jego indywidualnie oznaczonym koncie.
   2. Za dokonanie konkretnego zakupu punkty mogą być przyznane tylko raz.
   3. Punkty będą doliczane i dopisywane do Konta Uczestnika Programu po dokonaniu zapłaty za zakupione towary lub usługi.
   4. Punkty będą odejmowane z konta Uczestnika w przypadku zwrotu nabytego towaru i otrzymaniu należności przez klienta.
   5. Osoba, która otrzyma punkty z tego tytułu, jest wyłącznie uprawniona do wymiany tych punktów na Nagrody.
  6. Każdy Uczestnik Programu może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie punktów w dowolnym czasie na stronie www.procad.pl/procent
  7. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z uczestnictwem w programie procent oraz realizacją punktów będą obciążać Uczestnika.
  8. Ponadto będzie można otrzymać dodatkową ilość punktów w ramach czasowych zmiennych promocji punktowych lub też otrzymać je w zamian za udział w konkursach.
 5. Konkursy
  1. Organizator zastrzega sobie prawo organizowania dla Uczestników wszelkiego rodzaju konkursów na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
  2. Wszelkie Informacje o aktualnych konkursach prezentowane będą w Internecie pod adresem www.procad.pl/procent
 6. Realizacja punktów premiowych
  1. Uczestnik realizuje uprawnienia wynikające ze zgromadzonych na koncie punktów zamieniając je na Nagrody objęte Ofertą.
  2. Zasady wymiany punktów:
   1. Zgromadzone przez Uczestnika Programu punkty będą wymienione na towary/nagrody objęte Programem.
   2. Aby wymienić punkty na towar, Uczestnik programu powinien złożyć zamówienie.
   3. Zamówienia można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, używając do tego celu specjalnego formularza zamieszczonego na stronie o adresie www.procad.pl/procent, dostępnego po zalogowaniu się przy użyciu numeru karty i przypisanego do karty numeru PIN. Składając zamówienie uczestnik podaje dane niezbędne do dostarczenia Nagród.
   4. Uczestnik Programu dokonuje wyboru Nagrody i wymiany punktów w liczbie odpowiadającej wartości danej Nagrody. Z chwilą złożenia zamówienia na Nagrodę następuje odjęcie punktów od konta Uczestnika.
   5. Odbiór towaru nastąpi bezpośrednio u Organizatora lub na życzenie klienta zostanie wysłany Pocztą Polską na koszt Organizatora (na terenie kraju).
   6. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
  3. Okres ważności punktów:
   1. Ważność każdego punktu zgromadzonego przez uczestnika wygasa po upływie 12 miesięcy od daty jego przyznania, bez uprzedniego powiadomienia uczestnika o tym fakcie.
   2. Punkty zgromadzone przed zmianą regulaminu, tj. 17 grudnia 2018 roku stracą ważność 31 grudnia 2020 roku.
  4. Organizator dostarczy Nagrodę Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody spowodowane podaniem przez Uczestnika błędnego adresu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku Nagród w magazynie spowodowanego niezależnymi przyczynami (brak w magazynie dostawcy, przerwa w produkcji, kataklizm, strajk, itp.).
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionej Nagrody na inną o podobnej funkcjonalności i wartości.
 7. Oferta
  1. Przedstawiony w Ofercie asortyment Nagród jest dostępny aż do upływu ważności Oferty lub do wyczerpania się puli poszczególnych Nagród i może ulegać zmianom w trakcie trwania programu. Organizator zachowuje możliwość udostępnienia za zebrane punkty innych Nagród, nie figurujących w Ofercie, a objętych promocją. O warunkach takich akcji informuje on uczestników za pośrednictwem strony www.procad.pl/procent.
  2. Ilość punktów przypisanych do poszczególnych nagród, jak też ilość punktów przyznawana Uczestnikom jest podana w sklepie internetowym przy danym towarze lub w stanowiącym ofertę dokumencie CRM.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany towarów objętych Programem i ich wartości punktowej po upłynięciu okresu ważności Oferty, jak również przed upłynięciem tego okresu ? w tym ostatnim przypadku ilość punktów wymaganych dla poszczególnych nagród może ulec jedynie zmniejszeniu, a nie zwiększeniu.
 8. Reklamacje i zwrot Nagród
  1. Poza wyjątkami określonymi poniżej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu Nagród otrzymanych w zamian za punkty premiowe zgromadzone na koncie.
  2. Uczestnik ma obowiązek w momencie odbierania Nagród sprawdzić czy są one zgodne z zamówieniem, sprawne, kompletne i czy nie posiadają wad.
  3. Nagrody posiadające karty gwarancyjne mogą być reklamowane wyłącznie w punktach serwisowych danego producenta podanych na karcie gwarancyjnej.
  4. Pozostałe nagrody, w razie stwierdzenia ich wady ukrytej bądź widocznego uszkodzenia, powinny być przesłane w ciągu 14 dni od ich otrzymania na adres Organizatora. Koszty przesyłki pokrywa uczestnik. Jeśli reklamacja zostanie uznana, uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, a nowa Nagroda zostanie przesłana do niego w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na koszt Organizatora.
  5. Reklamacje dotyczące Nagród, które zostaną przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą uznawane.
 9. Komunikacja z Uczestnikiem
  1. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania programu Uczestnicy mogą uzyskać poprzez serwis internetowy www.procad.pl/procent oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres procent@procad.pl
 10. Postanowienia przejściowe i końcowe
  1. Program jest prowadzony przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia lub zmiany zasad w dowolnym momencie bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu za uprzednim ogłoszeniem publicznym dokonanym na stronie internetowej www.procad.pl/procent oraz w siedzibie Organizatora, ze skutkiem następującym po upływie 30 dni od daty zawiadomienia.
  3. Uczestnicy mają prawo wymieniać otrzymane punkty premiowe na Nagrody przez okres 1 miesiąca od podanej daty zakończenia programu.
  4. Po zakończeniu Programu każda karta traci swoją ważność.
  5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą uruchomienia Programu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
  6. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości i wglądu w siedzibie spółki oraz na stronie www.procad.pl/procent.
Katalog Prezentów

RTV

RTV

Ostatnio dodane

AGD

AGD

Ostatnio dodane

Technika cyfrowa

Technika cyfrowa

Ostatnio dodane

Narzędzia

Ostatnio dodane

Wypoczynek

Wypoczynek

Ostatnio dodane

Gadżety

Ostatnio dodane